සතුටින් සිටින රුමා හා විරාත්

සතියේ දිනමකම සවස 6.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.විරාත් සමඟ යන රුමා හට නැවතීමට නවාතැනක් හමු වනවා.රුමාව…

විරාත් සමඟ පැන යන රුමා

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වු රුමා ටෙලිනාට්‍ය මේ දිනවල සෑම සතියේ දිනකම සවස 6ට හිරු නාලිකාවෙ විකාශය වනවා.මෙහෙමට් රුමා හා විරාත්ව දැක රුමා පැමිණ…

රූමා හා විරාත් ගැන රූමාගේ නිවසේ පිරිස දැනගනී

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.කුරායිගේ නිවසට හන්ඩේ පැමිණෙවා.ඇය පැමිණෙන විටත් ගුල්සුම් තනිව නිවසට…

දුකින් සිටින හන්ඩේ

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.හන්ඩේ කුරායිගේ විවාහය පැවැත්වෙන තැනට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු කෝපයෙන් කුරායි…

විවාහයට පැමිණෙන හන්ඩේ

සතියේ දින පහේම හිරු නාලිකාවේ විකාශය රුමා ටෙලි නාට්‍යය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා.විරාත් වෙත පැමිණෙන කුරායි පෙරදින ගුල්සුම් විරාත්ගේනිවසේ සියදිවි නසා ගැනීමට…

සිදු වූ දේ පවසන ගුල්සුම්

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය තුර්කි ටෙලි නාට්‍යකි .මෙය පසුගිය සතියේ සිදු වූ දේ මෙලෙසයි.විරාත් රෝහලේ සිට නිවසට…

නිවසට පැමිණෙන රූමා

නිව සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රූමාව රැගෙන එළියට යාමට පැමිණෙන විරාත් හට…

වෙඩි වදින විරාත්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රුමාව හිර කරමින් සිටින හලිල් ඇයව මනාලියක්…