ලුක්ෂාන් ගමගේ තරඟයට සහ වේදිකාවට සමු දීමට සිදු විය

මේ දින වල ටෙලිවිෂනයේ විකාශය වන දෙරණ DREAM STAR ගායන තරඟයේ දී පසුගිය සතියේත් අති දක්ෂ තරඟ කරුවන්ගේ ගායනා වලින් හැඩ වූවා.අවසන් තරඟ කරුවන් 21…

ඉසිදි අමරසිංහ මනාප 35184 ක්ද ලබා ගනිමින් තරඟයෙන් ඉවත් වීමට සිදු විය

මේ දින වල දෙරණ නාලිකාවේ විකාශය වන දෙරණ DREAM STAR වැඩ සටහනේ පසුගිය සතියේ ගීත ගායනා කල ඉතා දක්ෂ තරඟකරුවන් 7 දෙනා වන්නෙ අංක 1…