දුරකථනය සොයා යන බාබු

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.නිවසට පැමිණෙන බාබුගෙන් අම්මා යෙනුකිගේ නිවසේ…

අම්මා අසනීප යැයි බිය වන බාබු

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ශිවා කඩයේ වැඩ කරමින් සිටින විට…

ශිවාට හමුවන අළුත් යහළුවා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල් වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වලල මෙසේ ගලා යනවා.වීරවර්ණ සත්‍යා යැයි සිතා බත් කවමින්…

බාබු එනතුරු බලා සිටින අම්මා

  සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදාරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල සිදු වුයේ මෙලෙසයි.වීරවර්ණ දුකින් සත්‍යා ගැන කල්පනා…

අතරමං වන සත්‍යා හා ශිවා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.පා සලබ අහුලා ගන්නා වීරවර්න එය සත්‍ය…

අසරණ වන සත්‍යා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.අම්මා වෙත පැමිණෙන සත්‍යා ඇය සමඟ කතාකරනවා.රත්තරං…

ශිවාගේ බලාපොරොත්තු ඉටුවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.තමාව මනමාලයෙක් බැලීමට පැමිණෙන බවත් තමා…

කැතරින් ශිවාව අමතක කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ලවෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍යමේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සැම්සන් හමුවන මෙරිල් ඇමතිතුමා තමා හට ලක්ෂ 25ක්…

වීරවර්ණ මීළඟට කුමක් කරාවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.මෙරිල් ඇමතිගේ ගොලයෙක් රයිනි කුමක් හෝ…

සත්‍යා මුණ ගැසීමට ආ යහළුවන්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.තෝමස් හට ජුඩ් පැවසු දේ සත්‍යා…