සරනිගෙන් පලි ගන්නා නැන්දම්මා

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.නිවසට රුවිනි ඇවිත් ඇති බව බන්ටිගේ තාත්තා බන්ටි…

අමාරුවේ වැටෙන බන්ටි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.නානායක්කාර සිකුරාව බලා නිවසට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඔහු හට තමා ලෙඩෙක්…

සරනිගෙන් ගුටිකන රුක්ෂානා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාර දිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල සිදුව ඇත්තේ මෙසේයි.රාත්‍රියේ සරනි හා රෙහාන් කතා කරමින් සිටිනවා.එවිට…

රුවිනිට කතා කරන බණ්ඩා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වන පාරේ දිගේ ටෙලි නාට්‍යයේ පසුගිය සති කීපය ගලා ගියේ මෙලෙසයි.රෙහාන් ගැන අධිකාරි හා බිරිඳ කතා වෙමින් සිටිනවා.තමා…

කලබලයෙන් නිවසට පැමිණෙන රුවිනි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.නානායක්කාර රුවිනි සමඟ අඟුලානට යාමට සුදානම් වනවා.රුවිනි හට…

සතුටින් සිටින රෙහාන් හා සරනි

හා සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.නානායක්කාර හමුවීමට එන ඩේමියන් නානායක්කාරගෙන් ඔවුන් කරපු දේ ගැන විමසනවා.ඉන්පසු නානායක්කාර…

නානායක්කාර හමුවීමට එන ඩේමියන්

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වන පාරේ දිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නිර්මාණයකි.පසුගිය දින කීපයේ එහි සිදු වුදේ…

රුවනි හට කතා කරන නානායක්කාර

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.බන්ටිගේ නිවසට නයෝමි පැමිණෙනවා.ඇය එන විට බන්ටිගේ මල්ලි…

බොරු වලට හසු වන නානායක්කාර

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන පාරදිගේ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සරනි රෙහාන් හට ඇමතුමක් ගන්නවා.ඉන්පසු ඇයට ඩිල්ෂානි කියා…

ගීතිකා හා කවඩියාගේ ආදරය

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.මන්ත්‍රිතුමා කැකුළා සමඟ ඡන්ද රැස්වීම ඇති තැනට යනවා.ඉන්පසු…