මේඝාගේ හා උවිඳුගේ ආදරය ජයගනී

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.නසිරා දේශිත හමුවීමට යනවා.ඇය යන මගට පැමිණෙන දේශිත…

උවිඳු දේවානි හට ආදරය කරාවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල එය මෙසේ ගලා යනවා.සුසිල්ගේ නිවසට වෙඩි තැබු එකට පරික්ෂණ පැවැත්වීමට…

දේවානි උවිඳුව අමතක කරාවිද

සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය පසුගිය දින වල සිදුව ඇතිදේ මෙසේයි.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ මෙය විකාශය වෙයි.අතුරුදන්ව සිටි මේඝා සොයා…

සුසිල් හමුවීමට ආ මහේන්ද්‍ර

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනගනිමින් පසුගිය දින කීපයේ සිදු වුදේ…

දේවානිගේ පැහැරගැනීමට සුසිල් හසුවෙිව්ද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා ගියා.රාත්‍රියේදි දේවානි උවිඳු හට ඇමතුමක් ගන්නවා.දෙදෙනා කතා කර…

උවිදු හා දේවානිගේ පටන්ගත් ආදරය

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් සිත් දිනාගත් ටෙලි නාට්‍යකි.එය මෙසේ ගලා යනවා.කෝපයෙන් එෂාන් වෙත…

දේශිත හට මේඝා කැමතිවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි. 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රාදික හමුවන ලීසා රාදිකගේ කණ්ඩායමෙන් චාමරිව අයින් කරන ලෙස…

ඉරෝෂ් හට ආරණ්‍යාගේ දෙමාපියන් කැමතිවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල තරුණ තරුණියන් හා සියලු දෙනා අතර ඉතාම ජනප්‍රිය ටෙලිකතාවකි.පසුගිය දිනකීපයේ…

චාමරි හට රාදික කුමක් කරාවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට සියත නාලිකාවේ විකාශය වන රේස් ටෙලිනාට්‍ය පසුගිය දිනවල මෙසේ ගලාගෙන ගියා.ෂෙරිල් හා සුසිල් රාදික ලීසා හට විවාහ කර දීමට සුදානම්…