අවසානයෙ අහිංසාගේ සහ තේජාන්ගේ ආදරය ජය ගනී

මේ දින වල හිරු ටීවි නාළිනාව තුළින් විකාශන කරනු ලබන අහස් මාළිඟා ටෙලි නාට්‍යයෙ මොනවද සිදු වන්නේ? ඒ සියල්ල අපට කුතුහලයක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ අහිංසා…

රවීගේ හිත වෙනස් වී අහිංසාව සහ තේජාන්ව පිළිගනීවිද? (අහස් මාළිගා)

හිරු නාළිකාව ඔසේසේ සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30 ට විකාශනය වන අහස් මාළිගා ටෙලිනාට්‍ය මොනවද ඉදිරියේදී සිදුවන්නේ කියන එක මේ ටෙලිනාට්‍ය නරඹන ප්‍රේක්ෂකයාගේ හිතට…

තේජාන්ව සොයා තේජාන්ගේ යහළුවන් තේජාන් වැඩ කරන සර්විස් ස්ටේෂන් එකට පැමිණෙයි ( අහස් මාළිගා)

හිරු නාළිකාව ඔසේසේ සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30 ට විකාශනය වන අහස් මාළිගා ටෙලිනාට්‍ය මොනවද ඉදිරියේදී සිදුවන්නේ කියන එක මේ ටෙලිනාට්‍ය නරඹන ප්‍රේක්ෂකයාගේ හිතට…

තේජාන්ට service station ඒකෙ රැකියාව නැති වෙයිද ? (අහස් මාළිඟා)

හිරු නාළිකාව ඔස්සේ සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30 ට විකාශනය වන අහස් මාළිගා ටෙලිනාට්‍ය මොනවද ඉදිරියේදී සිදුවන්නේ කියන එක මේ ටෙලිනාට්‍ය නරඹන ප්‍රේක්ෂකයාගේ හිතට…

අලුත් තරුණිය තේජාන්ට ළං වෙයිද? – අහස් මාළිගා

අහස් මාළිගා ටෙලිනාට්‍ය සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 8.30 හිරු නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වෙනවා.. මේ නාට්‍ය පටන් ගත් දා සිට මේ දක්වාම ප්‍රේක්ෂක ආදරය , කැමැත්ත…