පිය සෙනෙහස

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය හිරු නාලිකාවේ විකාශය වේ.වීරවර්ණගේ නිවසට පොලිසිය පැමිනෙනවා.පොලිසිය ඉදිරියට පැමිනෙන මේරි ගෙන් පොලිසිය වීරවර්ණ ගැන විමසනවා.මහත්තයා…

අමාරුවේ වැටෙන බාබු

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.බාබු තමාගේ දුරකථනය ගැනීමට ඔහුට දුන්…

අසනීප වන සත්‍යාගේ අම්මා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.යෙනුකි හා බාබු පල්ලියට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු බුබාව…

ආදරෙන් සිටින යෙනුකි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මේසේ ගලා යනවා.මාකස් ශිවා ගැන කල්පනා කරමින් සිටිනවා.ඔහු…

නිවසට පැමිණෙන බාබු

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යක් ලෙස විකාශය වනවා.බාබු හට…

සත්‍යා ගැන දුක් වන වීරවර්ණ

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.බාබු නිවසට පැමිණෙන බව බාබු අම්මාට…

සත්‍යා වෙනුවෙන් දුක් විදින ශිවා

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල් වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.පුංචිගේ නිවසට පැමිණෙන ශිවා හා සත්‍යා රාත්‍රියේදි…

දුකින් සිටින සත්‍යා

සතියේ දිනපහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.උදෑසන අවදි වන බාබුගේ පියා ත්‍රිවිල් එක…

මාධවී පැනයයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.අසනීප වී සිටින බාබු බැලීමට යෙනුකි…

බාබු බැලීමට ආ යෙනුකි

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ශිවා බාබු බැලීමට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඔහුට සත්‍යා…