සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මේසේ ගලා යනවා.සනම් හා ලෙවෙට් ගැන කලපනා කරමින් හල්දුල් පසු වනවා.රාත්‍රියේදි විරාත් ගැහැණු ළමයෙකු සමඟ නිවසට පැමිණෙනවා.එය දකින රුමා ඔවුන් වෙත පැමිණ ඇයව එලවා දමනවා.පසුදින උදෑසන මෙහෙමට් හා රුමා පාරේ යමින් සිටින විට එවුන් ගේ ඇඟට විරාත් කාර් එක හරවනවා.කෝප වන මෙහෙමට් ඔහුට බැන වදිනවා.රණ්ඩු නොකර මෙතැනින් යන ලෙස රුමා මෙහෙමට් හට පවසනවා.මේ අතර ලාරා හට කවුරුන් හෝ මල් ගෙනැවිත් දී ඇති බව ලාරාගේ අම්මා පවසනවා.තමාට කවුරුන් හෝ අයෙක් ආදරය කරනවානම් එය අම්මා හට පවසන ලෙස ඇය පවසනවා.තමාට එසේ කෙනෙක් නැති බව ලාරා පවසා එතැනින් පිටව යනවා.මේ අතර විරාත් කැම්පස් එකට පැමිණෙනවා.එතැනට එන රුමා තමා කල වරදට නිවසේ අයගෙන පලි ගන්න එපා කියා පවසනවා.නමුත් රුමා කියු කිසිවක් ඇසිමට විරාත් අකමැති වනවා.

මේ අතර ඔවුන් කතා කරමින් සිටින තැනට විරාත්ගේ අම්මා පැමිණෙනවා.තමා සැමතැනම ඔහුට හෙවු බව පවසනවා.නැවත ජාන් හා ඇය බැලීමට පැමිණෙන ලෙස විරාත් හට පවසනවා.තමා නොයෙන බව පවසා විරාත් එතැනින් පිටව යනවා.රුමා වෙත පැමිණෙන විරාත්ගේ අම්මා රුමා හට බැන වදිනවා.රුමා හට අවශ්‍ය වුදේ සිදුව ඇති බව පවසා ඇය එතැනින් පිටව යනවා.තනිව සිටින විට එතැනට කුරායි පැමිණෙනවා.විරාත්ගේ මව හඩමින් කුරායිව වැළඳගන්නවා.විරාත් කැම්පස් එකට පැමිණෙන විට ඔහු ඉදිරිදියට හන්ඩේ පැමිණෙනවා.විරාත්ගේ ප්‍රශ්ණය කුමක් දැයි හන්ඩේ විරාත්ගෙන් විමසනවා.තමාගේ වැඩක් බලා ගන්නා ලෙස විරාත් ඇයට පවසනවා.මේ අතර කුරායි විරාත් නැවති සිටින තැන පෙන්වීමට විරාත්ගේ මව කැඳවාගෙන යනවා.රුමා සිටින තැන විරාත් නැවති ඇති බව ඇය දැනගන්නවා.මේ අතර රුමා ලෙවෙට් හමුවීමට යනවා.මේ අතර විරාත්ගේ මව රුමාගේ මව හමුවීමට යනවා.ඇයට බැන වැදි එතැනින් පිටව යනවා.සේරා කිසිවක් නොකියා බලා සිටිනවා.කෝප වන සේරා පසුව තමාගේ දුව වැරැද්දක් නොකර බවත් විරාත් ව ඇය රැවැට්ටුවේ නැති බවත් පවසනවා.මේ අතර මෙහෙමට් තාත්තාහමුවීමට කඩයට යනවා.තමා කසාදයට කැමති නැති බව මෙහෙමට් තාත්තා හට පවසනවා.විරාත් හමුවීමට යන රුමා නැවත නිවසට යන ලෙස විරාත් හට පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *