සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රූමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ජන්සු හට හල්දුල් රෝහල් ගත කර ඇති බව පවසා ඇමතුමක් පැමිණෙනවා.ඉන්පසු රුමා ජාන්සු සමඟ රෝහලට පැමිණෙනවා.ජන්සු හල්දුල් දැක කලන්තය දමනවා.රුමාව දකින සෙනාම් රුමා හට බැන එතැනින් යන ලෙස පවසනවා.රුමා සිටින තැනට විරාත් හා පියා පැමිණෙනවා.ඉන්පසු රුමා එතැනින්ප පිටව යනවා.සෙනාම් වෙතපැමිණෙන විරාත් සෙනාම් කරන්නේ රඟපෑමක් බව පවසා ඇයට බැන එතැනින් පිටව යනවා.එතැනට පැමිණෙන විරාත්ගේ පියා කිසියම් උවමනාවක් ඇතිනම් තමාට පවසන බව සෙනාම් හට පවසා එතැනින් පිටව යනවා.ලාරා හමුවන හන්ඩේ ජාන්සු රුමා හා විරාත් අතර කිසියම් හොරයක් ඇති බවත්එය ලාරා දන්නවාද කියා විමසනවා.තමාට අනිත් අයගෙන් වැඩක් නැතිබව ලාරා පවසනවා.ඉන්පසු ඇය කිසිවක් නොපවසන නිසා හන්ඩේ එතැනින් පිටව යනවා.හල්දුල් හට සිදුව ඇතිදෙ ගැන රුමාගේ නිවසේ සියලු දෙනා කතා කරමින් සිටිනවා.ජාන්සු හටද අසනීප වී හල්දුල් සිටින රෝහලේම නතර කරනවා.

ඇය ඇසලට ලාරාගේ මව හා සෙනාම් සිටිනවා.කෝප වන ජාන්සු සෙනාම් හට පහර දෙනවා.ඉන්පසු ලාරා හා ඇගේ මව මැදිහත් වී එය නතර කරනවා.ඉන්පසු සෙනාම් එතැනින් පිටවී එළියට වී සිටිනවා.ඇය වෙත පැමිණෙන ලාරාගේ මව ඇය සමඟ කතා කරනවා.තමා දැන් ගෙදර යන බවත් කුමක්හෝ උවමනාවක් ඇත්තම් ඇයට ඇමතුමක් ගන්නා ලෙසත් පවසනවා.මෙහෙමට් විරාත් හමුවීමට යනවා.තමාට විරාත් සමඟ කතා කිරීමට උවමනා බව පවසනවා.ඔවුන් හට එපමණ මුදලක් මාසිකව ගෙවිය නොහැකි බව විරාත් හට මෙහෙමට් පවසනවා.හේතු වලින් තමාට වැඩක් නැතිබවත් කෙසේ හෝ ණය ගෙවන ලෙස පවසා විරාත් දොර වසා ගන්නවා.මේ අතර රාත්‍රියේදි සෙනාම් ලෙවෙට් හමුවීමට යනවා.එහිදි සෙනාම්ගේ ගෙල තුවාල වී ඇති අයුරු ලෙවෙට් දැක එසේ සිදුව ඇත්තේ කෙසේදැයි විමසනවා.තාම යළි කිසි දිනක නැවත ලෙවෙට් හමුවට පැමිණෙන්නේ නැතිබවත් තමාට පවුලක් තිබෙන බවත්පවසා සියලු දේ අවසන් කියා සෙනාම් එතැනින් පිවට යනවා.රුමා වෙත පැමිණෙන සේරා නැවත මෙහෙමට්ගෙන් මුද්ද ගැන නොඅසන ලෙස සේරා පවසනවා.කෙසේ හෝ එම මුද්ද තමාට රැගෙන දෙන බව සේරා රූමා හට පොරොන්දු වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *