නාඩගම්කාරයෝහි රඟන අධ්‍යක්ෂ සිවගුරුනාදන්ගේ පුතා

★අද මම මේ කතා බහට එකතු කරගන්න යෞවනයාට තවම අවුරුදු 18ක් නෑ නමුත් ඔහු කරලා තියෙන වැඩ දිහා බලනකොට අවුරුදු 18 පැනපු තරණයෙක් කරන දේවල්…